«

»

اردیبهشت ۱۸ ۱۳۹۵

تولد دایانا جون

خوب پست ۵شنبه رو که گذاشتم ، ۵شنبه تا بخوابیم ساعت ۳ شب شد ، صبح جمعه حوالی ساعت ۹ بیدار شدیم که حاضر بشیم بریم میان رود ، مامانی فرزانه ناهار اونجا مهمون داشت و قرار بود یکی از دوستاش با بچه هاشون و نوه هاشون که همسن آندیا بودن بیان اونجا.

رفتیم میان رود و مهمونا اومدن و اون روز تولد دایانا جون هم بود و تولد بازی هم کردیم و حسابی خوش گذشت.

تا شب اونجا بودیم و برگشتیم خونه و آندیا رو حموم کردم و یکم جودا دید و ساعت ۱۰ شب خوابید.

اینم عکس های جمعه :

میز تولد رو تراس میان رود

photo_2016-05-07_09-10-25

photo_2016-05-07_09-10-33

photo_2016-05-07_09-10-53

photo_2016-05-07_09-11-08

photo_2016-05-07_09-11-13

photo_2016-05-07_09-11-19

تولد دایانا جون